joboche1
joboche1
joboche1

三極淺說10

2021/06/11 02:45:30 網誌分類: 今日隨筆
11 Jun

28.佛典云:是佛菩薩,非佛菩薩,是名佛菩薩!以此推論:是佛菩薩者,無極圈內之稱號也;非佛菩薩者,圈內暫有稱號而非永恒也;是名佛菩薩者,當知稱號因圈而有,圈滅時稱號亦滅,示真空實相,本體無相,無圈內圈外,即佛菩薩之本來也。為化眾生,強名曰道,顯佛菩薩羅漢諸相,豈有他哉?

29.既知大道無形,大佛無相;便明無極圈者,非不得已而示之圈線也!範圍氣數,以表太皇,如此則三極備矣;萬有存矣。無極圈內,純善純陽,非一念不生何?當念頭萌,則圈內一分為二,陰陽黑白自此而生。相互推摩,既有消長進退,復有去來往返,互為因果,生滅不斷,名曰輪迴;實道之妙用!

30.夫道之體不能忖度,道之用未可談論,故名不可思議,蓋體本無相,用則萬端;出乎意料之外,合符情理之中。再者,道之深不可測曰玄,難以猜度曰妙,是以三教經典,示一章一句一言一字以文載道。所謂大而無外者,須彌納芥子也,無所不包;所謂小而無內者,芥子納須彌也,蹤跡難尋。信乎?

回應 (0)
我要發表
user