joboche1
joboche1
joboche1

2021/12/29 11:22:19 網誌分類: 一字之師
29 Dec

【蝕】:

蝕者,虫所食也!虫為蟲類之部首,食乃人之所進也:生活曰飲食;宗門曰法食;外教曰靈食;其義分明若此!諺曰:病從口入!細味四字,不外肉食所致?何以故?竊思:肉者,屍也;陰也!將生或熟肉曝晒,或不久或半日或一日必生蟲。將肉入腹曰食,腹肉所生曰蟲,如此一來,非蝕而何?

回應 (0)
我要發表
user