joboche1
joboche1
joboche1

2022/01/10 20:10:12 網誌分類: 一字之師
10 Jan

標:

標者,左木右西示也!木者,五行之一,儒曰仁,位東色青!西者,五方之一,色白,老曰金,儒曰義!示者,上一,體也;下不,不二法門也!揮春之東成西就者,非成仁取義乎?釋曰歸西,非清白乎?老曰金丹,非無染乎?以仁義下手,直至清白無染,非惟一不能易乎?非示此不二法門乎?

回應 (0)
我要發表
user