joboche1
joboche1
joboche1

西風詩稿_53

2013/07/14 14:53:32 網誌分類: 詩詞_對聯
14 Jul

一.
人生原在兩儀中   太極陰陽空處空 
有死有生歸變化   無人無我屬包容 
山河星斗全非相   富貴功名豈盡通 
離坎乾坤方位定   慎思明辨合中庸 

二.
心中無敵事無敵  事事包容君子色 
不戰屈人百萬兵  功成何用吹灰力 
干戈從此絕塵寰  共苦同甘眠飲食 
四海歸心致太平  各司各責稱其職 

三.
三山五嶽育群仙  人傑地靈福洞天 
瑞氣奇葩生異彩  神峰芝草享高年 
童顏白髮青春在  銀鼎金丹火候煎 
九九功成歸紫府  善財龍女侍尊前 

四.
閒鳥誦農家  秋風送落花   
有才堪作對  無事且烹茶 
邀友好尋句  乘涼莫浣紗 
願隨雲海笑  低首弄琵琶 

回應 (0)
我要發表
user