joboche1
joboche1
joboche1

何謂道?_4

2013/07/19 08:14:32 網誌分類: 宗教點滴
19 Jul
十目一者; 十目一人者; 十目一心者; 非一而何? 一者首尾相連, 無極圈也! 圈者, 圓也, 周流不息, 呈三百六十之狀, 周而復始; 否極泰來. 此圈也, 退藏成點而無內; 放瀰成圈而無外; 乃象先天; 又名不動天. 苟於圈中一點伸延東西, 此點則成一物; 東西劃分兩儀; 乃後天之象, 又名中動天! 或謂太極不亦宜乎?
無極者, 太極之本; 太極者; 萬物之源! 萬物者, 釋曰色; 道曰象; 儒曰萬有; 三教之異名, 同歸皇極! 況萬物生滅有定時謂之象; 萬物得以生於兩大謂之氣; 萬物蘊藏生機而不斷謂之理! 理氣象者, 易學也; 佛法僧者, 佛學也; 無太皇者, 道學也! 聖賢君子者, 儒學也! 先天而後天, 後天返先天, 似二而體實一也.
回應 (0)
我要發表
user