joboche1
joboche1
joboche1

昨日_西風詩稿1

2013/08/11 08:46:16 網誌分類: 詩詞_對聯
11 Aug

睡龍沉默中國風 夢醒之時撼九重 華夏兒郎肩責任 威名遠播震西東 //

浩浩忠魂護九州 丹心未許霧雲稠 何時借得春風便 吹散人間萬古愁 //

看水觀雲又聽風 談天說地喜相逢 人生樂事莫如此 喚友呼朋日半空 //

南北稱香白髮祥 老人忠義近無雙 平生甲子消磨盡 佛笑樓添十載長

回應 (0)
我要發表
user