joboche1
joboche1
joboche1

新春拜年詩

2014/01/30 16:16:22 網誌分類: 詩詞_對聯
30 Jan

#春字詩# :
春風春雨接春天,春色春光春意綿。
春燕春鶯啼春曉,春桃春柳暢春園。

#新春# :
報春花放喜迎春,滿苑鶯聲燕語頻。
景物千姿形百態,東風拂醒夢中人。

#新春1# :
舊歲隨時逝,東君半夜回。
桃紅羞弱女,李白綻新蕾。
綠岸窗前柳,青山嶺上梅。
風光誰不羡,氣息早盈杯。

(恭祝各位博友 : 馬年~ 馬到功成, 心想事成)

回應 (0)
我要發表
user