joboche1
joboche1
joboche1

點解咁串_合訂99

2014/07/10 08:05:37 網誌分類: 點解咁串?
10 Jul

WAGER ----->

 

任何年代 / 年紀(AGE), 總有為咗工資(WAGE)而搖尾乞憐(WAG), 以人格做賭注(WAGER) 嘅事發生!

 

WAIL ----->

 

傷心過度而痛哭(WAIL)不已, 判斷力將會受到嚴重干擾(AIL)!

 

WAIST ----->

 

無論喺而家(IS)抑或喺過去(WAS), 腰圍(WAIST)都唔等(WAIT)得嘅理由發生暴脹!

 

WHIM ----->

 

每次心血來潮(WHIM)嘅感覺, 主要喺掛住遠方嘅佢(HIM)近況好嗎?

 

WINK ----->

 

每一次眨眼(WINK), 總有濃墨(INK)一樣化不開, 自己贏(WIN)唔倒嘅思念!

回應 (0)
我要發表
user