ago(=^。^=)
ago(=^。^=)
ago(=^。^=)

榮康(0745)東方日報.周維秉

2007/10/12 10:16:56 網誌分類: 問題公司.周維秉
12 Oct

文章轉貼自: 東方日報 dated 12 Oct 2007 
文:周 維 秉
專欄:關人股事

http://orientaldaily.on.cc/fin/fin_d3cnt.html?pubdate=20071012

  

榮康估值待商榷

榮 康 ( 0745 ) 自 上 月 下 旬 宣 布 收 購 內 地 鐵 路 沿 線 全 國 獨 家 之 視 頻 聯 播 網 媒 體 廣 告 廣 播 權 , 股 價 不 斷 攀 升 , 以 昨 日 收 市 價 18.9 元 計 , 較 公 布 交 易 前 價 格 翻 了 六 番 之 巨 。 老 周 認 為 , 今 次 榮 康 入 股 公 司 並 冇 往 績 參 考 , 交 易 亦 沒 有 定 下 保 證 溢 利 , 加 上 榮 康 早 前 並 未 有 從 事 媒 體 廣 告 經 驗 , 股 價 狂 升 過 後 , 現 價 估 值 係 咪 合 理 , 實 有 商 榷 餘 地 , 高 追 風 險 不 容 低 估 。

 

過 往 劣 績 有 目 共 睹


榮 康 本 身 從 事 公 營 及 私 營 建 築 工 程 , ○ 四 年 上 市 , 但 僅 上 市 當 年 賺 過 錢 , ○ 五 至 ○ 七 年 度 , 連 蝕 三 個 年 頭 , 可 謂 劣 績 斑 斑 , 適 逢 期 間 本 港 經 濟 復 甦 , 樓 市 回 復 活 力 , 對 比 同 類 股 , 榮 康 管 理 層 對 於 公 司 業 績 如 此 差 劣 , 實 在 係 難 辭 其 咎 , 公 司 股 價 由 上 市 招 股 價 0.25 元 , 跌 至 位 列 「 仙 」 班 , 更 不 在 話 下 。

 

去 年 底 , 榮 康 按 每 股 0.041 元 ( 今 年 四 月 股 份 十 合 一 前 價 格 ) 配 股 集 資 590 萬 元 , 今 年 四 月 , 將 股 份 十 合 一 , 藉 此 脫 離 「 仙 」 班 。 今 年 八 月 , 榮 康 宣 布 配 售 2.96 億 元 三 年 期 零 售 可 換 股 票 據 , 其 中 半 數 由 控 股 股 東 許 氏 家 族 認 購 , 行 使 價 0.8 元 。 萬 料 不 到 集 資 後 一 個 多 月 , 即 傳 來 轉 型 大 計 , 控 股 股 東 此 前 藉 大 手 認 購 公 司 票 據 接 貨 , 難 免 予 人 唔 益 小 股 東 之 感 !

 

觀 今 次 交 易 , 榮 康 向 賣 方 ( 王 學 勤 及 吳 琪 ) 收 購 目 標 公 司 65% 權 益 , 涉 及 資 金 3.21 億 元 ( 人 民 幣 ‧ 下 同 ) , 當 中 包 括 認 購 目 標 公 司 新 註 冊 資 本 8,850 萬 元 , 向 目 標 公 司 提 供 股 東 貸 款 1.75 億 元 , 以 及 在 簽 訂 交 易 協 議 兩 年 內 以 4,800 萬 元 額 外 認 購 目 標 公 司 10% 股 權 , 而 目 標 公 司 將 會 利 用 集 資 所 得 , 購 買 視 頻 聯 播 系 統 、 擴 充 業 務 運 作 、 一 般 行 政 開 支 及 營 運 資 金 。

 

據 講 , 呢 家 目 標 公 司 , 目 前 僅 由 賣 方 持 有 51% , 故 上 述 交 易 必 須 有 待 賣 方 取 得 目 標 公 司 的 全 部 權 益 , 方 可 進 行 。 據 通 告 披 露 , 目 標 公 司 已 取 得 全 國 性 獨 家 權 利 , 在 設 於 全 國 火 車 站 售 票 處 前 之 視 頻 聯 播 網 進 行 媒 體 廣 告 廣 播 , 為 期 五 年 , 可 每 五 年 自 動 重 續 , 最 多 可 達 十 五 年 。 據 有 關 權 利 , 全 數 廣 告 收 益 歸 目 標 公 司 所 有 , 惟 目 標 公 司 需 ( 包 括 但 不 限 於 ) 就 上 述 權 利 使 用 每 台 1 萬 元 之 視 頻 聯 播 系 統 , 以 及 撥 出 四 分 之 一 顯 示 屏 以 顯 示 票 務 細 節 。

 

換 言 之 , 目 標 公 司 首 要 資 產 為 內 地 各 集 體 運 輸 鐵 路 車 站 之 廣 告 權 , 惟 究 竟 日 後 播 放 視 頻 聯 播 系 統 進 度 、 投 資 額 、 全 面 投 入 運 作 的 時 間 表 , 資 料 一 一 欠 奉 。 再 講 , 今 次 投 資 , 性 質 與 榮 康 本 業 完 全 不 同 , 日 後 是 否 能 有 足 夠 的 專 才 駕 馭 新 業 務 , 亦 是 疑 問 。

 

受 惠 小 股 東 或 不 多


講 到 尾 , 作 為 小 股 東 , 眼 見 公 司 股 價 飛 升 , 欣 喜 是 必 然 的 , 但 究 竟 公 司 股 價 緣 何 係 咁 升 , 倒 楣 好 幾 年 榮 康 , 今 轉 升 浪 真 正 受 惠 小 股 東 又 有 幾 多 , 實 乃 疑 問 。

 

老 周 有 感 , 諸 如 此 類 的 小 圈 子 玩 意 , 投 資 者 若 非 與 之 「 相 識 於 微 時 」 , 今 時 今 日 天 價 , 都 係 當 睇 唔 到 , 唔 做 唔 錯 , 免 得 接 下 火 棒 , 恨 錯 難 返 。

 

周 維 秉

 

回應 (0)
我要發表
user