過路人
過路人
過路人

新年

2019/01/05 23:43:05 網誌分類: 生活
05 Jan

祝大家,新年蒙福!

回應 (10)
我要發表
C+
C+ 2019/08/28 02:13:23 回覆

天佑香港!  {#icono_64} {#icono_64} {#icono_64}

淺雪
淺雪 2019/01/29 09:19:27 回覆

{#icons_girl1}

淺雪
淺雪 2019/01/26 09:46:32 回覆

新年快樂..

是非成敗轉頭空..

過路人
過路人 2019/01/14 22:27:55 回覆

Ha Ha!

C+
C+ 2019/01/13 00:46:00 回覆

生僻字

女聲

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

guì jǔ huǒ bǎ qián chéng xiàng dào guāng
跪举火把虔诚像道光
跪舉火把虔誠像道光

sì fāng tián dì luò gǔ chéng cāng
四方田地落谷成仓
四方田地落谷成倉

gǔ rén xiàng xíng shēng yì biàn è liáng
古人象形声意辨恶良
古人象形聲意辨惡良

bá xiāo kuí jì chī mèi wǎng liǎng
魃魈魁鬾魑魅魍魉
魃魈魁鬾魑魅魍魎

Wu yòu shuāng ruò zhuó
Wu 又双叒叕
Wu 又雙叒叕

Wu huǒ yán yàn yì
Wu 火炎焱燚
Wu 火炎焱燚

Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn
Wu 水沝淼㵘
Wu 水沝淼㵘

kuí

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú xíng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng xíng  dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯


pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú háng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng háng dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯

pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

yōu měi xuán lǜ zì gōng shāng jiǎo zhēng yǔ
优美旋律自宫商角征羽
優美旋律自宮商角征羽

zhòng rén jiē shuō chéng zhī yú yǔ gù chéng yǔ
众人皆说成之于语故成语
眾人皆說成之於語故成語

煢煢孑立:孤身一人,形容無依無靠,非常孤單。
沆瀣一氣:沆瀣:指夜間的水汽。原比喻志同道合的人連結在一起,現比喻臭味相投的人勾結在一起。
踽踽獨行:孤零零地獨自走著。
醍醐灌頂:醍醐:酥酪上凝聚的油。比喻聽了高明的意見使人受到很大啟發;也形容清涼舒適。
綿綿瓜瓞:瓞:小瓜。如同一根連綿不斷的藤上結了許多大大小小的瓜一樣。引用為祝頌子孫昌盛。
奉為圭臬:圭:測日影的器具。臬:測量水面的器具。圭臬:比喻事物的準則。比喻把某些言論或事當成自己的準則。
龍行龘龘:龍騰飛的樣子。
犄角旮旯:狹窄偏僻的地方;角落。
娉婷嬝娜:形容女子姿態柔美;亦借指美人。
涕泗滂沱:滂沱:雨下得很大。形容哭得很厲害,眼淚鼻涕像下雨一樣。
呶呶不休:嘮嘮叨叨,說個不停。
不稂不莠:稂:狼尾草。莠:狗尾草。原意指耕作精細,沒有什麼雜草;後用不稂不莠指既不像稂,也不像莠,比喻一個人不成材或沒出息。
咄嗟:①霎時;②嘆息;③吆喝。
蹀躞:①小步行走或小步快走;②馬行走的樣子;③指事情、文字等方面費斟酌;④一種配飾;⑤顫動;⑥浮漫不莊重;⑦徘徊。
耄耋:指人八九十歲,也泛指老年。
饕餮:①中國傳說中的神獸,性格貪吃;②指貪吃的人;③指貪婪的人。
囹圄:監獄。
蘡薁:即山葡萄、野葡萄。
覬覦:希望得到(本不該得到的東西,含貶義)。
齟齬:①牙齒上下對不上;②比喻不平整,參差不齊;③不相投合,抵觸;④不協調﹐差失,多用於文辭;⑤不順達,多指仕途;⑥別離。
狖軛鼯軒:形容極其靈巧的車馬。
怙惡不悛:怙:堅持。悛:悔改。指堅持作惡,死不悔改。
其靁虺虺:形容雷聲
腌臢孑孓:腌臢:①不干淨;②心裡感到彆扭,不痛快。孑孓:蚊子的幼蟲。百度上並沒有這個四字詞語
陟罰臧否:陟:提拔。罰:懲罰。臧:表揚。否:批評。泛指對下級的賞罰褒貶。
針砭時弊:針砭:古代中醫刺穴用的兩種工具。像醫病一樣,指出時代和社會問題,又針又砭,求得改正向善。
鱗次櫛比:櫛:梳子。像魚鱗和梳子的齒一樣,一個挨著一個地排列著,多用來形容房屋等密集。
一張一翕:形容呼吸時嘴唇一張一合的樣子。

Have a good day !    {#icono_64} {#icono_64}

C+
C+ 2019/01/12 03:16:23 回覆

Yǒurén chīcù,hāhā ...

[ 有人吃醋,哈哈 ... ]  Have a good day!  {#icono_64} {#icono_64}

過路人
過路人 2019/01/12 00:41:00 回覆

期待20年後,你仍然記得我!

C+
C+ 2019/01/11 01:56:37 回覆

Yes, ten years, not a short time, miss you. Have a good day!  十年網友 但不是情侶 ar !  Ha Ha ...  {#icono_64} {#icono_64}

C+

過路人
過路人 2019/01/10 19:41:51 回覆

Waa...

咁就十年嗱!

十年之約,老地方見!

C+
C+ 2019/01/10 03:03:02 回覆

Happy New Year and it is lucky to find the previous copy.

Have a good day.  Ha Ha ...

C+

愛情觀 (完整篇) 2008/6/8 下午 09:32:2
網誌分類: 愛情觀
生命之水  過路人


(1)
午飯時,翠琪向我說。
她最怕要爭取,最好上天趺一個男人落嚟,趺到她面前,就好了。
不要談情說愛,不要天長地久,不要轟轟烈烈,不要共富貴,當然不要共患難啦。
若雙方一早有紅線牽著,就是上天安排,不接受也要接受,不用煩,便會開心得多!
有就是有,無就是無,是他便是他,不是他便不是他。
愛情不需要培養,無得安排,無得打算,無得怨,無得悔。
這是翠琪的愛情觀。
翠琪問我,她是否很天真,很傻。
我唔曉答。
但我決定明天送1支玫瑰給她。


(2)
開完最後一個視像會議,剛好八點半,可以早收工。
熄了房燈,中環的燈飾才淡淡然從窗外透進來,繁華璀燦,原來就在背後,只是平常不
曾察覺。從六十樓巍巍下望,大地在我腳下,難怪 Uncle寫字樓搬進我樓上了。
我在冷清清的干諾道中漫無目的前行,最後行入M記,叫了一客豬柳蛋漢堡套餐,加一
份栗米粒,找了近窗口位坐下,準備慢慢享用美味晚餐。
抬頭一望,一個女孩向我微笑走過來。她,穿著整齊深色套裝,一頭長直髮,是翠琪!
翠琪將食物盤放在我面前,坐下。
我好奇,問翠琪:「點解一個人食漢堡包?」
『我不覺得餓,一個人沒有什麼好吃。回家煮出前又無五香肉丁同午餐肉罐頭,咁咪食
漢堡包囉。咁你又嚟?』翠琪淡淡然說。
對著翠琪,心不在焉。不一會,大家也吃完了。
翠琪對我說:「九七年剛好從UQ畢業回來,工作至今,整整黃金十年。第一份工,月
薪八千。奮鬥多年,職位愈升愈高,面孔卻沒以前那麼可愛了。」
翠琪喝了一口雪碧,繼續說:「記得第一份工,上司升了隔離位同我一齊入職嘅男同
事,我躲入洗手間哭了一場,以為天要塌下來,想起也覺很傻。」
我第一次聽翠琪說她自己的故事。


(3)
翠琪若有所思,像有很多說話想跟我說。
「過生,你覺唔覺得依家嘅獨生女很可怕。」
『點解?』
「因為永遠要人讓佢地,而佢地永遠唔會讓人。」
『唷 ...』
「家中獨生女,父母寵慣了,給甚麼都是最好的。可惜家中全是大人,在成長過程中,
沒有與人相處經驗,出嚟做事,才開始與不同背境嘅人接觸。在家父母親相就慣,出嚟
工作,同事沒責任相就你,在同事面前,仍像對著父母一樣要人遷就,遲早出事。」
『呢點我絕對同意,通常佢地喺我公司都做唔長。』
汽水飲完了,但翠琪仍未說完。
於是我對翠琪說:『有人話,一個女人單獨一個人吃晚飯,是最失敗的。』
翠琪反駁說:「一個男人單獨一個人吃晚飯,是最失敗的,我講嘅!」
『哈哈,彼此彼此啦!』
「你知道嘛 ... 十多年前,我在UQ讀書時,認識了志健,好快就墮入愛河,他是我的第
一個。沒多久,在團契活動中認識了另一對情侶明光和麗珊。唔知點解,後來志健和麗
珊擦出愛火花 ...」
「先生、小姐,唔好意思,我地夠鐘收鋪啦 ...」一個女職員走過來,有點靦腆地對我們
說。
『噢 ... 唔好意思,我以為呢度24添,我地走架喇。』我說。
翠琪對我說:「你送我返屋企吖,識唔識路呀?」
『點會唔識路呀,金融風暴之前,我都係住响帝景園架!』
在車上,翠琪沒說一句話。
我在想,當年住帝景園,早上起來,伸伸懶腰,窗外,所有嘅銀行總行同外資大行就在
山下,感覺很特別,好像與金融世界溶成一體。我們那一代人,最緊要有磚頭,做生意
同銀行攞 line ,都係睇你有幾多磚頭俾銀行揸手。誰知,有一天,一覺醒來,連磚頭都
可以不實在,而往後的,都成為歷史了。
「你上嚟我度,試吓我沖嘅咖啡吖!」


(4)
翠琪拿著沖好的咖啡遞給我。
我試了一口,很濃、帶甘味,一定是牙買加藍山咖啡豆磨的。
「我的手勢ok嗎?」
『香而甘醇,像你的內心世界。』
「哈哈,你都唔了解我嘅 ...」翠琪嘟起個嘴,看來有點戇態。
窗外,燈飾比十年前更璀璨,只是這裏早已不再是我的天地。
翠琪和我各懷心事,傷心人對傷心人,流淚眼看流淚眼,活該出事。
我問翠琪:『後來點呀?』
翠琪想了一想,說:「那時,可能是初戀吧,我痛苦得死去活來。接著的一個星期六下
午,我在團契小組禱告時,我問神,為何祢帶走我的幸福。當時,感到全身無力,隱約
聽到有人在我耳邊說話。我聽明白了,這是主給我的指引,這是我人生旅程中一個考
驗,必須捱過去,人才會成長,所以我决定用時間慢慢去淡忘這段感情。」
『叻女!』我拍一拍翠琪膊頭。
咖啡飲完了,翠琪再倒一杯給我。
『噢 ... 唔該,這咖啡 ... 挺好喝。』我說。
翠琪繼續說:「兩年前,志健回流香港,一天中午吃飯時間,竟在金銀業貿易場門口碰
上他。他告訴我已與麗珊分手,因為他們那份愛的感覺消失了。
那本來已淡忘了的感覺忽然在我的心中重生。我很害怕,怕再次跌倒。但我始終按捺不
住那重新燃燒起來的愛火,最後接受命運的安排,又再次和志健一起。
我唔知志健有咩野好,他笑起來很壞,其實不是。你知道嗎,我們吵嘴時,他不會一走
了之。雨天散步,他會說:我願意拖著你一生一世。」
我正聽得入神。
翠琪面色一沉,繼續說:「一年前,我們一大班朋友到阿爾卑斯山渡假,從Megeve 上
滑雪場,滑下時我不小心跌倒扭傷了腳踝,在醫院住了幾日。他並沒有留不來陪伴我,
只顧著和朋友們繼續玩。當時,我心裏有點不安的感覺。
果然,回到香港後的第二天,他開囗說要和我分手,他說我們之間並沒有第三者,只是
那份愛的感覺消失了。他不想欺騙自己,在未來的數十年和一個已經沒有愛的感覺的伴
侶一起。」
翠琪已經忍不住哭起來,我借了肩膊讓她盡情地哭過痛快。
「過生,你知道當時第二次分手我幾難捱,我努力控制住不讓眼淚掉下來。我對自己
說:當我願意去接受現實時,我就會懂得怎樣去面對。其實,一切都沒怎樣大不了。」
『講得啱呀,你當時真係好叻呀!』
「我應承自己,我要活得精彩。不經歷風雨,怎麼見彩虹。好似係你教我講架!」
『係呀 ... 或者係傷心人別有懷抱啦。我都跌過傷心過。』
「過生,不如你今晚唔好走,留低陪我吖。我再倒杯咖啡俾你,你講你點樣捱過金融風
暴俾我聽吖。」翠琪輕聲在我耳邊說。
往事湧現一室,瀉滿夜空。


(5)
今日與翠琪食午飯。
翠琪問我:「人的目標每十年一變,十歲時想考試成績好,二十歲時想玩個痛快,三十
歲時想升職加人工,唔知四十歲時又有咩目標呢?」
『四十歲,望財務自由,可以早點退休!』我說。
「喺公司鬥生鬥死,好疲倦,以前覺得做人好易,好開心。依家覺得做人其實好難。」
翠琪邊吃著煎釀鵝肝烤牛仔西冷卷,邊嘆氣。
「過生,最近,我時常發同一個夢。夢見一個同事,我約他去街,他卻失約,氣壞人
了。夢醒影像仍留喺心底,那種期待和患得患失心情,很刺激,但我怕會重蹈覆轍。」
『我都成日發夢,返學唔記得執書包,考試又成日去唔到試場。』我自言自語。
今日這客拖羅好肥美。
翠琪吱一聲笑了出來,繼續說:「我從來不知道自己對那人有興趣,莫非是下意識的激
情?」
『現實的自己,是不同於夢中的自己。夢中可以愛這個愛那個,但現實中要愛的卻要避
開,很奇怪。』我最叻解夢。
翠琪點頭同意:「平常的夢,有個家,有個好丈夫,有兩個乖孩子,有工人司機,閒時
去參加慈喜舞會。醒來,想自殺。」
從來好夢最易醒。
翠琪要了一客朱古力蜜桃焗蛋白。
『你唔怕肥咩?』我說。
「點會呢,除了吃東西,其餘時間我都在努力減肥。」翠琪笑著說。
「男人是否喜歡吵架?」翠琪繼續問。
『男人不會吵架,只會沉默。沉默令女人忍無可忍,要和他吵架。』我又扮專家。
「嘩,呢個蜜桃焗蛋白好香、好甜。」翠琪自顧在吃著甜品。
『吵架其實係一種感情上的休息,給大家一個休養生息的機會。冷靜下來,方才發覺,
大家都係掛念對方。』我繼續說。
「男人不喜歡說話,有些說話當年沒說,以後再沒有機會。」翠琪鼻子忽然紅了起來。
「戀愛,如果深刻,一次就夠了。」
翠琪,努力將自己的繽粉世界鎖住了,只餘下黑白兩色,偶然還有一點灰色。


(6)
翠琪吃完了甜品,再來一杯 cappuccino。我不要了,因為在意大利工作那幾年,習慣了
早晚飲 cappuccino,午飯時飲,有點格格不入。
翠琪嘮嘮叨叨,問:「男人鍾意聰明還是愚蠢的女人。」
我想了一想,說:『這個嘛 ... 我鍾意愚蠢的女人。而你,是一個聰明的女人。』
翠琪木無表情,踢了我一腳,說:「對著愚蠢的女人,你們可以做大男人保護小妹妹
嘛,喺咪?」
『又唔一定嘅,只不過女人太聰明,會衍生好多問題啫。』
我喝了一口法國礦泉水,繼續說:『或者可以這樣說,一個女人,如果聰明,肯講道
理,適當時扮傻,那就最理想了。』
翠琪點頭同意。
我乘機講我的大道理:『很多時女人為爭一淡氣,一定要贏,最後,win the battle, lose
the war.』
翠琪鼻子一酸,一顆眼淚不自覺滴了下來。
「你知道嗎,過生。我在等待愛情。」
『你知道嗎,翠琪。其實是愛情在等待你。』
「有分別嗎?」
「等待愛情的人,很難接受一段新感情,她寧願一直在等。可惜,她總是不知道,一直
有一段愛情在等待她。」
我要停一停,因為我不知道自己在說甚麼。
翠琪有點茫然,不懂反應,喝了一口咖啡,若有所思。
『翠琪,其實你好傻。』
「我再傻一些也可以。」
當世界只剩下兩人時,傻的確比精明可愛。
『有時候,不用多言,一句問候,一個擁抱,就用心來體會吧。』我說。
翠琪又回復她的調皮:「所以你要楚楚可憐的小秘書,也不要女強人!」
我淡淡然說:『每一個人背後都有一個故事。』
翠琪從手袋裏拿了一個紫色盒子遞給我:「送給你的小禮物,唔知你鍾唔鍾意呢?」
我打開一看,是一個新款PDA,很大手筆。
『我正打算買一個PDA,你好像看透我的心事。多謝你,你永遠知道我需要甚麼。』
「是我要多謝你,每次我遇到困難時,你總在我身邊。」
我有點感動。
兩人相處,平淡如水,一句關懷的說話,能令沮喪的人從困惑中走出來。
望出窗外,久遺了的陽光,又再出現。
我努力控制自己,不讓別人看見我掉下幸福的眼淚。


(7)
翠琪敲門進入我間房,放下一件雞批和奶茶,蛇竇出品。我20年前在中環混的時候,一
個星期總有两天下午,在蛇竇閣樓嘆奶茶雞批,老友自動自覺到齊,風雨不改。
今天,是翠琪的最後一天上班。
『過生,好多謝你過去五年的指導,更多謝你的容忍,我才能擁有今天的經驗。』翠琪
一臉挑皮地向我說。
「你都唔認真嘅,嘻皮笑臉。不過講真,我都無教過你啲乜嘢,言重啦。」唔,這杯奶
茶,很香。
『過生,你記得嗎?我第一日返工,你俾咗個 project 我,限第二天早上交俾你。我要求
你俾多一日時間我,我諗住你一定話無問題。點知,你話唔得。我聽到後,走了去洗手
間大哭一場,諗住走人唔做。』
「哈哈 ⋯ 這個雞批好正,有少少暖,你放了入微波爐,真係唔該晒。後來點呀?」
『我返出去,深呼吸了三下,想了三秒鐘,跟著問自己,點解會做唔掂?接著睇番舊快
勞,慢慢按著步驟做,做到晚上十一點,跟住拿文件回家,做到三點就搞好晒。當時媽
媽仲好担心我,令我很難過。』
「原來有件咁嘅事!」
『從此以後,我對任何 project 嘅限期都很重視,一定會在死線前完成。所以,我要感謝
你。沒有你當年的心硬,我不會有今天。』
「咁,一個雞批加奶茶,一切恩怨,一筆勾消。你幾時返新工?」
『我想休息一吓,後天會飛去馬爾代夫 ⋯ 你 ⋯』翠琪有點靦腆地說著,又將說話收
回。
「我 ⋯ 好似仲有三個星期大假未放 ⋯ 唔知你坐哪班機呢?」我再次心不在焉。


Maggie 2008/6/9 上午 03:00:52
將一至七加理就算數, 好茅啫. 完結篇唔係有第八集嗎 ?

user

最新回應

C+
C+ 2019/08/28

天佑香港!  {#icono_64} {#icono_64} {#icono_64}