joboche1
joboche1
joboche1

三極淺說13

2021/06/25 16:51:39 網誌分類: 今日隨筆
25 Jun

37.東方甲乙木,五官為耳,青氣現,則肝病也。南方丙丁火,五官為目,赤氣現,則心病也。西方庚辛金,五官為鼻,白氣現,則肺病也。北方壬癸水,五官為口,黑氣現,則腎病也。中央戊己土,五官為竅,黃氣現,則脾胃病也。醫者見患者以望膚色,便得知病源一二也。繼以聞問切,方能下藥矣。

38.青木能取赤火,故木火肝目成一家,三二之數,合而為一五也!白金能生麗水,故金水肺腎另成一家,四一之數,合而為二五也。中央脾胃,自生土氣,數本為五,即三五也。三教宗旨不離一個返字!心火下降,肝木內潛,肺金遣返,腎水上升,心肝一五,肺腎二五,齊會脾胃三五,元氣可煉之矣。

39.以物理言:火上水下!逆煉之時,火降水升,聚於中宮。斯時也,心腎相交,水火始於未濟而終於既濟,一變而為清氣,周流全身,上至百會,中至會陰;下至湧泉;則延年益壽,精關牢固矣。另:左三右七者,三魂七魄也。肝靜肺動,魄常作勾魂使者。逆煉之時,東家男西家女,會於中央黃婆也。

回應 (0)
我要發表
user