joboche1
joboche1
joboche1

三極淺說14

2021/06/25 16:53:46 網誌分類: 今日隨筆
25 Jun

40.斯時也,煉魂制魄,使躁動歸於寧定,交感而產子!肝,青龍也;魄,白虎也。是以煉魂制魄者,非降龍伏虎乎?後天九紫在南;七赤在西;與北之黑水會於中央,降之以紫火;溶之以白金;道曰九轉金丹,從玆淬煉。以後天返先天,則九七歸源,是名七返九還!返還者,逆煉也!紫金丹可望功成。

41.雲從龍;風從虎;兩者相遇於中央黃房,名曰龍虎風雲。風者氣也;雲者雨也;於修煉以期躁動漸而寧定,名曰降龍伏虎;又曰煉魂制魄。丹將成之際,驚天動地可泣神鬼,名曰龍吟虎嘯。字雖差異,然逆煉法則一,不出內斂潛藏,名曰藏龍臥虎。道之一字,統陰陽而衍萬有。覓之不得,用則無窮。

42.道炁周流圈內,分而為四:易曰元亨利貞;季曰春夏秋冬;位曰東南西北;釋曰生老病死;儒曰仁禮義智;色曰青紅白黑;先天數曰三八,二七,四九,一六;後天數曰戴九履一,左三右七;天干曰甲乙,丙丁,庚辛,壬癸;面曰耳目鼻口;臟曰肝心肺腎;道曰魂神魄精!善哉,道之用實難盡名狀。

回應 (0)
我要發表
user