avcenter
avcenter
avcenter

我是憤怒 drum cover

2012/05/03 15:06:28 網誌分類: web design / web hosting
03 May

 我是憤怒 drum cover !
山寨beyond ! 香港中學生爆鼓短片 熱爆!
我是憤怒 drum cover 短片睇未?最近,Facebook有一段叫「我是憤怒drum cover」短片,短片見到一名中學生,在屋企打鐵罐、枕頭,跟住Beyond「我是憤怒」原曲打鼓,雖然是山寨,但網民睇完段片後,都話佢有團火。