joboche1
joboche1
joboche1

覆_網友 : 淨禪之分

2013/07/11 12:33:30 網誌分類: 有人問
11 Jul

@圓通旺修:
先生好詩! 然八萬四千法門,無有高下,非唯禪宗一脈,況末法時期,能直指心性、頓悟成佛者,微乎其微矣。

覆_@圓通旺修 :
夫八萬四千, 名相耳! 淨禪本為一體, 復何疑哉? 淨宗之淨, 乃至一念不生為極致; 禪宗之禪, 乃至無滯色空為究竟! 心經云:無恚礙, 無恚礙故! 無恚礙者, 於淨乃一念不生; 於禪乃無滯色空! 由是觀之, 一念不生於萬物, 即離一切分別心於萬物; 離一切分別心, 即無滯於色空者. 淨即禪也, 何分之有? 本來一體矣.

回應 (0)
我要發表
user