master曾
master曾
master曾

【218-221】中學三年級至中學六年級中文科應付文憑考試練習坊

2020/06/10 09:30:34 網誌分類: 教育
10 Jun

master曾

218-221】中學三年級至中學六年級中文科應付文憑考試練習坊

頭條日報網站master曾(共20290

218

【學習目標】字形的辨識與運用能力

【答案】(A)

 

下列文句完全無錯別字的選項是:

 

(A)寄居陌生異地的老李,整日面對著窗外一大片荒漠的原野,口裡默不作聲,心中滿是寂寞

 

(B)他喜歡教人如何為人處世,但是細加推敲,這些道理往往似是而非,聽後反而更叫人無所是從

 

(C)向來隱忍退讓的班長,如今遇到事關全班厲害,立刻鼓勵全班同學一齊苦思各種方法來應付利害的對手

 

(D)想想以前年少時的荒唐,李文後悔不已,大家只有勸他往者以矣,今後唯有以己身的決心毅力,

更加的力爭上游

 

【解說分析】(B)無所「是」從→適。(C)事關全班「厲」害→利。(D)往者「以」矣→已。

 

219

【學習目標】文意的閱讀與理解能力

 

【答案】(D)

 

文學作品中人物說話的「語氣」,可呈現其性格、情緒與心情;語氣可有

平淡、誠懇、欣喜、不滿、憤怒、嘲諷、譏刺、諧謔、自負、自嘲……等。

 

下列關於說話者「語氣」的解釋,正確的選項是:

(A)《劉老老》:「劉老老便站起身來,高聲說道:『老劉!老劉!食量大如牛,

吃個老母豬不抬頭!』」顯示出劉姥姥的自負心態

 

(B)《鴻門宴》:「亞父受玉斗,置之地,拔劍撞而破之,曰:『唉!豎子不足與謀!

奪項王天下者,必沛公也,吾屬今為之虜矣!』」顯現范增莽撞而不能顧全大局的個性

 

(C)《馮諼客孟嘗君》:「(齊王)謝孟嘗君曰:『寡人不祥,被於宗廟之祟,

沉於諂諛之臣,開罪於君。寡人不足為也,願君顧先王之宗廟,姑反國統萬人乎?』」

顯現齊王因不滿孟嘗君門客太多,遂故加嘲諷的心態

 

(D)《虬髯客傳》:「道士對弈,虬髯與靖旁侍焉。俄而文皇來,……道士一見慘然,

下棋子曰:『此局全輸矣!於此失卻局哉!救無路矣!復奚言!』罷弈請去。既出,

謂虬髯曰:『此世界非公世界,他方可也。勉之,勿以為念!』」

顯現道士由失望惆悵,轉而寬慰、勸勉虬髯客重新振作的心情轉折

 

【解說分析】

(A)表現劉老老自娛娛人的慧黠。

(B)表現范增高瞻遠矚的能力。

(C)是齊王婉轉請孟嘗君回朝任官的說詞。

 

220

【練習目標】詞性、修辭與文法結構之辨識與應用能力

16【答案】(A)(C)(E)

 

現代漢語有一種名詞詞組,是名詞加上名詞組合而成,後面的名詞為量詞

對前面的名詞具有補充說明的作用,例如:車輛。

 

下列選項中,二者均屬於上述組成方式的是:

 

(A)米粒,麵條

(B)雪花,汗珠

(C)書本,紙張

(D)人口,心扉

(E)馬匹,槍枝

 

【解說分析】(B)「花」、「珠」非量詞。(D)「口」、「扉」非量詞。

 

221

【學習目標】字音辨識

【答案】(C)

 

下列各組「」內兩個「偏旁」相同的字,讀音卻不同的是

 

甲、模「稜」/「綾」羅綢緞   

乙、逮「捕」/「哺」育幼子

丙、震「懾」/「躡」手躡腳   

丁、「誥」命/陣容「浩」大

戊、「撻」伐/驅除「韃」虜   

己、「凜」冽/正義「懍」然

 

(A)甲丙戊   (B)乙丁己   (C)甲丙丁戊   (D)乙丙丁己