master曾
master曾
master曾

【253-255】中學三年級至中學六年級中文科應付文憑考試練習坊

2020/06/20 09:57:29 網誌分類: 教育
20 Jun

master曾

253-255】中學三年級至中學六年級中文科應付文憑考試練習坊

頭條日報網站master曾(共20290

253

【學習目標】字詞辨識

【答案】(B

 

下列各組「」內的字,讀音相同的選項是:

 

(A)等待「」命  /  身受桎「

 

詞義解解:「誥」命:朝廷頒布的命令

詞義解解:桎「梏」腳鐐手銬。古代拘繫犯人的刑具,戴在腳上的稱為「桎」,戴在手上的稱為「梏」。

後引申為束縛人的事物。

(B)功虧一「」  /  中「」猶虛

 

詞義解解:簣,裝土石的籮筐。指堆積一座九仞高的土山,就因差最後一筐土石而不能成功。比喻不能堅持到底而功敗垂成。多表示惋惜。

詞義解解:比喻男子尚未娶妻。

(C)「」越禮分  /  「」纓為要

 

詞義解解:指超越本分行事。古時指地位低下的冒用在上的名義或器物等等,尤指用皇家專用的。

詞義解解:古代顯貴者的冠飾。比喻高官顯宦。

(D)情緒「」愴  /  意外「」見

 

詞義解解:憂愁、悲傷。:

詞義解解:北方方言。看見。

 

254

【學習目標】閱讀理解與欣賞作品的能力

 

【答案】(A)

 

閱讀下列短文,回答問題:

 

山公(山濤)與嵇(康)、阮(籍)一面,契若金蘭。山妻韓氏,覺公與二人

異於常交,問公,公曰:「我當年可以為友者,唯此二生耳。」妻曰:「負羈之

妻亦親觀狐、趙,意欲窺之,可乎?」他日,二人來,妻勸公止之宿,具酒肉。

夜穿墉以視之,達旦忘反。公入曰:「二人何如?」妻曰:「君才致殊不如,正當

以識度相友耳。」公曰:「伊輩亦常以我度為勝。」     節錄自《世說新語》

 

下列關於山濤及其妻的敘述,正確的選項是:

 

(A)山濤之妻有識人之明     

(B)山濤之妻善妒而好猜忌

 

(C)山濤自認才能不輸嵇、阮 

(D)山濤之才極受嵇、阮肯定

 

設題語譯】:「山濤與嵇康、阮籍見過一次面後,情意投合,感情如兄弟一般。山濤的太太韓氏,發覺

丈夫與二人的交情異於常人,就問山濤緣由,山濤說:『當今可以與我結交成為朋友的,只有他們兩

人罷了。』

 

山濤的太太說:『春秋時,晉公子重耳流亡曹國,曹國大夫僖負羈之妻觀察重耳身邊的狐偃、

趙衰,我想學負羈的太太,暗地觀察嵇康、阮籍,可以嗎?』有一天,嵇康、阮籍二人來拜訪,太太勸

山濤留客住宿,並且準備酒肉招待。

 

趁半夜穿過高牆觀看兩人行徑,直到天亮都忘了回房。山濤進來問說:

『這二個人如何?』太太說:『您的才智的確不如他們,但你是以氣度跟他們結交的。』山濤說:『他們

也常說我的氣度超越他們。』」

 

【解說分析】引文出自〈賢媛〉。主旨在敘述山濤妻子識人之能。

 

255

【學習目標】閱讀理解與詞義辨析的能力

 

【答案】(C)

 

文中畫底線的「」、「」、「」、「」四個詞:

 

各與下列選項「 」內相同的詞比較,意義相同的選項是:

 

(A)戰國策《馮諼客孟嘗君》:馮諼曰:願之。於是約車治裝,載券「」而行

 

(B)柳宗元《始得西山宴遊記》:意有所極,夢亦同趣,「」而起,起而歸

 

(C)連橫《臺灣通史序》:茍欲「」二三陳編而知臺灣大勢

 

(D)蘇軾《留侯論》:其平居無罪夷滅者,不可「」數

 

【解說分析】設題:契:投合;切合。覺:知曉;感受到;意識到。以:憑藉。勝:超越。

 

(A)「契」指約定的契約。【語譯】:「馮諼說:我願意前往。於是準備了車馬行李,載著債券、書契出發。」

 

(B)「覺」指睡醒。【語譯】:「內心所想到的,夢境也相同。睡醒了就起身,起身了就回家。」

 

(C)「以」,憑藉。【語譯】:「如果想要憑著二三篇陳舊的篇章來了解臺灣的大要情勢。」

 

(D)「勝」,盡。【語譯】:「那些平常閒居在家毫無犯罪卻被殺害而亡的人,實在數也數不完。」